Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid)

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw artikel 20.2 aan de Wet Milieubeheer toegevoegd. Daarmee wordt een aanvullende beroepsmogelijkheid geboden voor degenen die milieuschade dreigen te lijden om zo te voorkomen dat zij als niet-belanghebbenden niet zullen worden ontvangen in hun beroep. Hiermee vindt aanvullende implementatie plaats van artikel 12, eerste lid, van de Europese richtlijn milieuaansprakelijkheid.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36375?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Deltafonds

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Deltafonds over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-J?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Mobiliteitsfonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Mobiliteitsfonds over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-A?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-XII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-XII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begroting van het Mobiliteitsfonds voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-A?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begroting van het Deltafonds voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-J?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringswet HNS-verdrag

Dit wetsvoorstel voorziet in wetgeving ter uitvoering van het HNS-verdrag. Het HNS-verdrag regelt de aansprakelijkheid en schadevergoeding bij ongevallen met schepen die gevaarlijke of schadelijke stoffen (HNS-stoffen) als lading over zee vervoeren. Op grond van het verdrag is de scheepseigenaar aansprakelijk voor schade door HNS-stoffen. De scheepseigenaar kan zijn aansprakelijkheid beperken tot een maximale limiet. Daarnaast verplicht het verdrag de scheepseigenaar zich te verzekeren voor de bedragen van zijn gelimiteerde aansprakelijkheid. Tenslotte voorziet het verdrag in de oprichting van een internationaal schadefonds (het HNS-Fonds).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36331?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-Verdrag 1996) en het Protocol uit 2010 bij dat Verdrag.

Dit HNS-Verdrag 1996 regelt de aansprakelijkheid en schadevergoeding bij ongevallen met schepen die gevaarlijke of schadelijke stoffen als lading over zee vervoeren. Dergelijke ongevallen kunnen leiden tot grote aantallen ernstig gewonde of dodelijke slachtoffers, ook buiten het schip. Daarnaast bestaat een grote kans op ernstige economische schade voor de scheepvaart, de bevolking, het overige bedrijfsleven en de overheden, alsmede ernstige schade aan het milieu. Het Protocol bij het verdrag omvat onder meer aanvullende afspraken over de melding van rampen, het opstellen van rampenplannen en de bestrijding van verontreiniging. Met het HNS-protocol 2010 is het HNS-verdrag 1996 ook op een aantal onderdelen verduidelijkt.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36323-(R2182)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)

Dit wetsvoorstel beoogt de Waterwet zodanig te wijzigen dat de huidige praktijk van het vaststellen van normen met betrekking tot de waterkwaliteit kan worden voortgezet. Aanleiding uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij verleende watervergunningen voor het in bedrijf hebben van een waterkrachtcentrale door de Raad van State zijn vernietigd.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36316?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk