Categorieën
front-end Wetsvoorstellen

Je bevindt je op de wetsvoorstellen feed. Hier kan je op alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld stemmen en reageren. Wetsvoorstellen worden één-op-één overgenomen van de Tweede Kamer.

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om lokale regels te maken om de overgang van aardgas naar duurzame vormen van energie uit te voeren. Het grootstedeel van de gebouwen in Nederland worden nu nog door middel van aardgas verwarmd. Om de internationale klimaatdoelen in 2015 te halen moet het gebruik van aardgas vervangen worden door duurzame vormen van energie zoals zonnepanelen, groen gas, en geothermie. Deze vervanging verbetert ook het comfort en klimaat in gebouwen en gaat armoede door hoge energiekosten tegen. Een manier voor gemeenten om de overgang te regelen is door wijk voor wijk aan de slag te gaan. Samen met bewoners en eigenaars van gebouwen kijken gemeenten welke andere vormen van energie het beste in een wijk past en wanneer woningen en gebouwen niet meer door aardgas worden verwarmd. Uit proeven komt naar voren dat gemeenten meer wettelijke mogelijkheden nodig hebben om de overgang van aardgas naar duurzame vormen van energie in een wijk goeden betaalbaar te laten verlopen. Voor deze wettelijke mogelijkheden zijn enkele aanpassingen van de Omgevingswet en de Gaswet nodig.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36387?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

Met dit wetsvoorstel wordt de herziene Eurovignetrichtlijn geïmplementeerd in de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en in de Tunnelwet Westerschelde. Het gaat daarbij om een explicitering van het verbod op discriminatie bij het uitvoeren van de tolheffing. Zo mag bij tolheffing geen onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit, herkomst of bestemming van het vervoer, land van registratie van het voertuig of land van vestiging van de vervoerder. In de Tunnelwet Westerschelde wordt tevens een verbod opgenomen om bij de inning van tolgelden “niet-reguliere gebruikers van het wegennet” op ongerechtvaardigde wijze financieel of anderszins te benadelen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36384?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vereenvoudiging verkrijgen dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte

Het aanvragen van dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening wordt vereenvoudigd. Ouders van kinderen met een Wlz-indicatie ontvangen de dubbele kinderbijslag per 1 april 2024 automatisch. Ook wordt het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een half jaar) toe te kennen. De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) worden daarvoor gewijzigd.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36385?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Digitale Zaken

Wet implementatie Open data richtlijn

De Wet open overheid regelt dat gegevens verzameld voor de taakuitoefening van de overheid openbaar zijn. De Wet hergebruik regelt dat ze ook beschikbaar zijn voor andere toepassingen. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan een Europese richtlijn en maakt hergebruik goedkoper en gemakkelijker en breidt het uit naar gegevens uit door de overheid betaald wetenschappelijk onderzoek en naar gegevens van overheidsondernemingen, zoals de NS.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36382?

 • Voor 80%, 4
 • Tegen 20%, 1

Totaal aantal stemmen: 5

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Kuik en Mutluer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers.

Voorstel van wet van de leden Kuik en Mutluer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36381?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 4

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36380?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het digitaal delen van gegevens voor de inkomenstoets

Wanneer een woningzoekende in aanmerking wil komen voor een woning van een woningcorporatie moet een inkomenstoets worden uitgevoerd. Dit gebeurt om een woning passend te kunnen toewijzen. Nu is het zo dat de woningzoekende bij de Belastingdienst een inkomensverklaring moet opvragen. De woningzoekende uploadt deze verklaring vervolgens in een systeem van de woningcorporatie of woonruimteverdeler. Het wetsvoorstel bevat voorstellen om deze procedure te vereenvoudigen. Daarbij wordt het BSN gebruikt om de inkomenstoets uit te voeren op basis van digitaal verstrekte inkomensgegevens. Bij die digitale procedure wordt het inkomensgegeven van de woningzoekende uit de Basisregistratie Inkomen van de Belastingdienst opgevraagd. Om er zeker van te zijn dat het opgegeven inkomen hoort bij de woningzoekende wordt voorafgaand gecontroleerd of het opgegeven BSN correspondeert met de woningzoekende. Het wetsvoorstel introduceert ten behoeve van de digitale procedure een grondslag in de Woningwet voor het kunnen verwerken van het BSN van woningzoekenden door woningcorporaties en hun woonruimteverdelers.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36379?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36377?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Energiewet

Dit wetsvoorstel vervangt de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet door een nieuw Energiewet. Het voorstel voegt de regels voor het transport en de levering van gas en elektriciteit in Nederland bij elkaar. Daarnaast staan in het voorstel de Europese regels voor elektriciteit (onder meer de Europese Elektriciteitsrichtlijn) en de Europese regels voor gas. Ook staan er bepalingen in voor de transitie naar schonere en hernieuwbare bronnen van energie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36378?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Ver­an­de­ring van de Grond­wet, strek­ken­de tot in­voe­ring van de be­voegd­heid van de Eer­ste Ka­mer om voor­stel­len van wet te wij­zi­gen en te­rug te zen­den

Een wetsvoorstel moet eerst worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer mag het wetsvoorstel met een amendement wijzigen. De Eerste Kamer heeft die mogelijkheid op dit moment niet. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel, zoals dat door de Tweede Kamer is aangenomen, alleen aannemen of afwijzen. De regering stelt nu voor om de Eerste Kamer de mogelijkheid te geven wijzigingen aan te brengen in een wetsvoorstel en het daarna nog een keer terug te sturen naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamer besluit dan of die wijzigingen geheel of gedeeltelijk in het wetsvoorstel kunnen blijven staan. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel gewijzigd terugstuurt, dan heeft de Tweede Kamer het laatste woord. Hiervoor is een wijziging van de Grondwet nodig. De Eerste Kamer is niet verplicht om gebruik te maken van de mogelijkheid om het wetsvoorstel gewijzigd terug te sturen. De Eerste Kamer kan nog steeds besluiten om een wetsvoorstel ‘gewoon’ aan te nemen of te verwerpen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36374-(R2187)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk