Categorieën
front-end Wetsvoorstellen

Je bevindt je op de wetsvoorstellen feed. Hier kan je op alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld stemmen en reageren. Wetsvoorstellen worden één-op-één overgenomen van de Tweede Kamer.

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanscherping van de strafbaarstelling inzake het ronselen van volmachtstemmen (Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen)

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36571?

 • Voor 50%, 3
 • Tegen 50%, 3

Totaal aantal stemmen: 6

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met het circulair materialenplan en de verplichtingen bij afwijking daarvan

Het landelijk afvalbeheerplan (LAP) wordt steeds mee ingezet voor de bevordering van een circulaire economie. Dit wetsvoorstel draagt bij aan de bevordering daarvan door een aantal wijzigingen in titel 10.2 en de definities van de Wet milieubeheer. Het LAP krijgt de nieuwe naam circulair materialenplan (CMP). Tevens krijgt het bestuursorgaan, dat wil afwijken van het CMP, de wettelijke verplichting daarvan een afschrift aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat te sturen. Voor de minister is dit van belang in het kader van de beleidsvorming ten behoeve van de ontwikkeling van een circulaire economie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36565?

 • Voor 60%, 3
 • Tegen 40%, 2

Totaal aantal stemmen: 5

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met het herstel van omissies en het aanbrengen van verduidelijkingen

Dit wetsvoorstel heeft allereerst als doel vier knelpunten weg te nemen. De mogelijkheid ontbreekt bijvoorbeeld om een woning, die is opgenomen in het loket-opname-op-verzoek traject, versneld te kunnen beoordelen als er vermoedelijk sprake is van een onveilige situatie. Verder is het nu nog niet mogelijk om een herbeoordeling uit te voeren voor alle constructief verbonden gebouwen als één of meer eigenaren van een dergelijk gebouw een herbeoordeling wil.Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aantal aanpassingen. Bijvoorbeeld over de verstrekking van historische schadedata door NAM aan de minister van Economische Zaken Klimaat en de verstrekking van de gegevens over gezondheid. En het schrappen van de verplichting voor de eigenaar van een gebouw tot het overdragen van de vordering op NAM voor het versterken van zijn gebouw.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36566?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2024 (Voorjaarsnota)

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Bezuiniging Buitenlandse Zaken
Loading
/

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-VI?

 • Voor 100%, 4
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet basisregistratie ondergrond zodat ook drinkwaterbedrijven worden aangewezen als leverancier van gegevens van de Basisregistratie Ondergrond. In de actuele Wet Basisregistratie ondergrond is een dergelijke verplichting uitsluitend opgelegd aan bestuursorganen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36544?

 • Voor 50%, 1
 • Tegen 50%, 1

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Defensie

Slotwet ministerie van Defensie 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Defensie over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-X?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Wet dieren in verband met de afschaffing van de bio-industrie

Het voorstel van de Partij voor de Dieren heeft als doel het welzijn van dieren in de veehouderij wettelijk te regelen. Zo moeten dieren in stallen en kooien de ruimte hebben voor hun natuurlijke gedragsbehoeften. Daarnaast regelt dit voorstel dat niet-medische ingrepen aan dieren worden beëindigd. Dit wetsvoorstel wil hiermee duidelijkheid bieden over het tijdpad naar een dierwaardige veehouderij in 2040.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36562?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering

Dit wetsvoorstel wijzigt de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36561?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies

Deze wijziging van de Wet personenvervoer 2000 biedt provincies de mogelijkheid tot de oprichting van een provinciaal OV-bedrijf. De provinciale overheid neemt dan alle risico’s van het verzorgen van openbaar vervoer over. Daar staat echter volledige regie en sturing op het aanbod tegenover. Het wetsvoorstel voorziet inbesteding op verschillende vervoersmodaliteiten. De mogelijkheid tot inbesteding door provincies kan daardoor ook worden toegepast bij regionale treinlijnen, die momenteel los aanbesteed worden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36569?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024

Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende wetten in het socialezekerheidsstelsel en de verlofregelgeving in Caribisch Nederland. Dit om de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren en de regelgeving te moderniseren. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel een wettelijke grondslag gecreëerd voor de invoering van de dubbele kinderbijslag in Caribisch Nederland.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36557?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk