Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-VIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet internationalisering in balans

Maatregelen om de internationalisering van het hoger onderwijs duurzaam in balans te brengen. Deze maatregelen zijn onderdeel van een bredere aanpak. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de maatregelen in dit wetsvoorstel, is de inzet dat hogescholen en universiteiten in gezamenlijkheid met de onderwijskoepels die hen vertegenwoordigen, komen tot een zelfregie-aanpak rond de instroom van internationale studenten. Daarnaast is het de inzet om bestuurlijke afspraken te maken met het veld.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36555?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-VIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Wetswijziging om de structuur van onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen (ozl) te verbeteren. Het wetsvoorstel regelt dat de ondersteuning van scholen en mbo-instellingen bij het onderwijs aan zieke leerlingen als wettelijke taak wordt belegd bij een aan te wijzen rechtspersoon. Hiertoe zal een stichting worden opgericht.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36530?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

Het bevoegd gezag is verplicht zorg te dragen voor een veilig schoolklimaat. Een basisnorm hiervoor is het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor personen die met leerlingen in contact komen. Het bevoegd gezag is er voor verantwoordelijk dat de VOG wordt gecontroleerd en bewaard.Met dit wetsvoorstel wordt de doelgroep van de VOG-verplichting uitgebreid naar personen die werkzaam zijn in particulier aanvullend onderwijs onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van scholen. Met onderhavig wetsvoorstel worden diverse sectorwetten (WEC, WPO, WPO BES, WVO 2020) zo aangepast, dat duidelijk is dat het bevoegd gezag alleen aanbieders van aanvullend onderwijs mag inhuren of met hen mag samenwerken, indien het personeel van de aanbieders, dat daardoor in contact komt met leerlingen van de school, beschikt over een geldige VOG.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36479?

 • Voor 90%, 9
 • Tegen 10%, 1

Totaal aantal stemmen: 10

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reparatiewet OCW 20##

Het wetsvoorstel is een reparatiewet en beoogt wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap te zuiveren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Daarnaast voorziet het voorstel in een aantal (kleine) beleidsmatige wijzigingen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36478?

 • Voor 29%, 2
 • Tegen 71%, 5

Totaal aantal stemmen: 7

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

Dit wetsvoorstel regelt de afschaffing van de wettelijke grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.Sinds de invoering van het studievoorschotstelsel in 2015 is jaarlijks extra geld voor de universiteiten en hogescholen beschikbaar gesteld ten behoeve van een kwaliteitsimpuls voor het hoger onderwijs. De grondslag voor kwaliteitsbekostiging in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt afgeschaft. De extra middelen blijven beschikbaar, maar zullen onderdeel gaan uitmaken van de als lumpsum verstrekte rijksbijdrage aan de hoger onderwijsinstellingen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36454?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

Dit wetsvoorstel beoogt de positie van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en de positie van de ouders van deze leerlingen te versterken. De onderdelen die in dit wetsvoorstel worden geregeld vallen onder de Verbeteraanpak passend onderwijs (31497-371; 2020) en dienen de volgende doelstellingen van die aanpak:- De ondersteuningsbehoefte is leidend.- De leerling wordt gehoord.- De ouder is gelijkwaardig partner.- Er is een acceptabele administratieve belasting.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36443?

 • Voor 100%, 2
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-VIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-VIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk