Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

De toestroom van nieuwkomers is een grote uitdaging voor scholen en gemeenten om alle leerplichtige nieuwkomers tijdig van onderwijs te voorzien. Scholen en gemeenten worden daarin ondersteund door onder voorwaarden tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen mogelijk te maken.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36373?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-VIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-VIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet NLQF

De wet houdende vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatie-raamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF) geeft een wettelijke grondslag aan het Nederlands kwalificatie-raamwerk (NLQF) en de verplichte vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op diploma’s van de formele opleidingen. Tevens voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid van individuele inschaling van non-formele opleidingen in het NLQF en de vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op waardedocu-menten van deze opleidingen. Voorts wordt door het onderhavige wetsvoorstel het NCP NLQF een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36341?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld

Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36283?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verankering van het leerrecht

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Meenen heeft als doel om het leerrecht te verankeren in de nationale wet- en regelgeving.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36257?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Allereerst wordt met dit wetsvoorstel de basisbeurs in het hoger onderwijs opnieuw in het studiefinancieringsstelsel ingevoerd. Voorts wordt een financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld aan studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd. Daarnaast wordt de uitkering van de studievoorschotvouchers aangepast, namelijk naar een aftrek van de studieschuld of – indien er geen studieschuld (meer) is – een uitbetaling aan de student.De bijverdiengrens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt bovendien afgeschaft. Ook worden de terugbetalingsvoorwaarden in het mbo gelijkgetrokken met de voorwaarden zoals deze al gelden voor studenten in het hoger onderwijs. Tot slot voorziet dit wetsvoorstel in een verruiming van de zogenoemde 1-februariregeling voor een specifieke groep studenten, om zo een mogelijke belemmering voor doorstromers uit het mbo naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) weg te nemen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36229?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36200-VIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Invoering van een investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product

Om de productie en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires te versterken moeten grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland, 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
90
aangenomen
59

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36176?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zevende incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36165?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk