Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36380?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-XVI?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzamelwet VWS 2023

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat om kleine wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36357?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-XVI?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet publieke gezondheid (i.v.m. vergunningplicht en meldplicht bij het verrichten van handelingen met het poliovirus)

Polio is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Sinds 1957 worden in Nederland kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen polio. Na de invoering hiervan is het aantal gevallen van polio in Nederland sterk gedaald. Maar zolang het poliovirus niet wereldwijd volledig is uitgeroeid, is er een risico op herintroductie van het virus. Daarom bestaat er sinds 1988 een mondiale bestrijdingsaanpak om een poliovrije wereld te realiseren. De bedoeling is de ziekte helemaal uit te roeien met een grootschalige vaccinatiestrategie. Er zijn in Nederland bedrijven en organisaties die handelingen verrichten met het poliovirus, onder meer om vaccins te ontwikkelen en te produceren. Om te zorgen dat dit zo veilig mogelijk gebeurt, is het belangrijk dat er eisen zijn op het gebied van ‘containment’: het risico op het vrijkomen van het poliovirus, bedoeld of onbedoeld, zo klein als mogelijk te maken. De voorgestelde wijziging van de wet draagt hieraan bij door een vergunningplicht in te stellen voor het verrichten van handelingen met bepaalde typen poliovirus. Ook wordt in het wetsvoorstel een meldingsplicht voorgesteld voor bepaalde poliovirussen. Zo wordt duidelijker waar er met welk virus wordt gewerkt.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36334?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36295?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

Apenpokken, dat wordt aangeduid als mpox, is met de Regeling apenpokken aangewezen als A-infectieziekte in de zin van de Wet publieke gezondheid. Om eliminatie van mpox in Nederland en Europa te kunnen bereiken, is een meldingsplicht zoals die geldt voor groep B1 met het daarbij zo snel mogelijk melden binnen reguliere werktijden voldoende voor de bestrijding. In de inwerkingtredingsbepaling is afgeweken van de vaste verandermomenten vanwege het feit dat het hier in zekere zin reparatieregelgeving betreft, namelijk de incorporatie van de aanwijzing van mpox als B1-infectieziekte in de Wpg.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36291?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Het wetsvoorstel regelt dat niet langer iedere gemeente waar een ingezetene van Nederland zich aanmeldt, maar de gemeente waar de ingezetene woont, verantwoordelijk wordt voor het verstrekken van voorziening voor beschermd wonen (woonplaatsbeginsel).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36288?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken

Dit wetsvoorstel zorgt voor de benodigde wettelijke grondslagen voor het rechtmatig, goed en efficiënt functioneren van kwaliteitsregistraties. Voor het goed functioneren van die kwaliteitsregistraties schieten de mogelijkheden op dit moment tekort. Dit heeft te maken met de geldende regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens.Onder een kwaliteitsregistratie wordt verstaan de verzameling, gegevensopslag en verdere verwerking van gegevens over een welomschreven cliëntenpopulatie. Dit wordt gedefinieerd aan de hand van de onderlinge overeenkomsten die de cliënten vertonen in hun aandoening, ziekte, zorgtype en/of complicatie. Het doel is om de kwaliteit van zorg aan die cliëntenpopulatie te meten en te verbeteren. Op basis van de rapportages van deze kwaliteitsregistraties kunnen zorgverleners en zorgaanbieders leren van elkaar en zo de kwaliteit van zorg verbeteren. De kwaliteitsregistraties dienen daarmee een algemeen belang ter borging en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36278?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

Het wetsvoorstel betreft een wijziging in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Op 1 juli 2020 is deze wet in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen uit te voeren. De levering aan en de verkoop van de ten behoeve van het experiment geteelde hennep in coffeeshops zou plaatsvinden in maximaal tien gemeenten. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36279?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk