Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering

Dit wetsvoorstel wijzigt de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36561?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-XVI?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

Dit wetsvoorstel is één van de acties waarmee opvolging wordt gegeven aan de in de Hervormingsagenda Jeugd geformuleerde opgaven , het verbeteren van de beschikbaarheid van jeugdzorg voor de meest kwetsbare kinderen door het versterken van de regionale samenwerking tussen gemeenten en het beter organiseren van de regionale en landelijke contractering van specialistische jeugdzorg.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36546?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging Tabaks- en rookwarenwet ivm registratieplicht verkooppunten

Dit wetsvoorstel introduceert een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten. Deze verkooppunten dienen zich bij de minister te registreren, op straffe van een bestuurlijke boete als dit niet gebeurt. Het wetsvoorstel hangt samen met het ontwerpbesluit dat verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten verbiedt in supermarkten en horeca.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36541?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-XVI?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling

Wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (International Health Regulations (2005). Doel van de IHR is het voorkomen, beschermen tegen, controleren en reageren op internationale verspreiding van ziekten met risico’s voor de (internationale) volksgezondheid. Aanleiding tot de eerdere vernieuwing van de regeling was de vergrote kans op verspreiding van (nieuwe) gevaarlijke infectiezieken door het toenemen van onder andere het internationale reizigers- en vrachtverkeer. De toentertijd recente ervaring met het SARS-virus en het niet adequaat kunnen reageren hierop werd als bevestiging van de noodzaak tot vernieuwing gezien. Een van de belangrijkste wijzigingen was de toevoeging van het vereiste voor lidstaten om melding te maken van een gebeurtenis die zou kunnen resulteren in een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. De huidige wijzigingen die voorliggen zijn ontstaan in de nasleep van de COVID-19-pandemie en de hieruit geleerde lessen. Goedkeuring van de op 28 May 2022 te Genève aangenomen wijzigingen van de op 23 May 2005 te Genève tot stand gekomen Internationale Gezondheidsregeling (2005) (Trb. 2022, 135).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36534-(R2193)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving

Wetswijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36516?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verbetering van toezicht en handhaving Warenwet en Tabaks- en rookwarenwet

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet. De wijzigingen zijn hoofdzakelijk ter verbetering van het toezicht en de handhaving.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36503?

 • Voor 8%, 3
 • Tegen 93%, 37

Totaal aantal stemmen: 40

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van vier wetten in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht. Het voorstel voorziet in een uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg (Flz). De beperking van de huidige bekostigingsregelingen heeft ongewenste gevolgen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bij brief van december 2019 over doMayn-overstijgende samenwerking aangegeven te onderzoeken hoe Wlz-uitvoerders/zorgkantoren kunnen bijdragen aan investeringen in preventieve maatregelen en de mogelijkheden van niet-cliëntgebonden bekostiging in de Wet langdurige zorg (Wlz). Met dit wetsvoorstel wordt hier uitvoering aan gegeven.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36486?

 • Voor 13%, 1
 • Tegen 88%, 7

Totaal aantal stemmen: 8

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid (WPG)

Met dit wetsvoorstel krijgt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minister van VWS) een directe sturingsbevoegdheid op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Deze sturingsbevoegdheid heeft betrekking op het treffen vanmedisch-operationele voorzieningen door de GGD bij de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte zoals de covid-19.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36483?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 11

Totaal aantal stemmen: 11

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk