Categorieën
Financiën

Wet minimumbelasting 2024

Dit wetsvoorstel introduceert, via afzonderlijke heffingswet, een belasting tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor multinationale groepen en binnenlandse groepen. Deze afspraken beogen belastingconcurrentie en belastingontwijking te beperken.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36369?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Slotwet ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-IX?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde virtueel verrichte diensten

Het wetsvoorstel staat in verband tot de implementatie van de verplichte onderdelen van de BTW-tarievenrichtlijn voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen en bepaalde virtueel geleverde diensten. Deze onderdelen hebben betrekking op (1) wijzigingen in de aanvullende margeregeling en (2) wijzigingen in de bepalingen over de plaats van dienst voor de heffing van btw bij bepaalde diensten die virtueel aan een afnemer worden verricht.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36362?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wijziging begroting van het ministerie van Financiën voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-IX?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project

Het voorstel van rijkswet wijzigt de sinds 1 december 2015 van kracht zijnde Belastingregeling Nederland Curaçao. De voorgestelde aanpassingen van de Belastingregeling Nederland Curaçao zijn ingegeven door internationale ontwikkelingen op het gebied van antimisbruikbepalingen en door enkele wijzigingen in de fiscale wetten van zowel Nederland als Curaçao.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36351-(R2184)?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Het wetsvoorstel heeft als doel de Wet hersteloperatie toeslagen uit te breiden met maatregelen voor ex-toeslagpartners van gedupeerde aanvragers van kinderopvangtoeslag. Op grond van de voorgestelde regelingen ontvangen ex-partners een forfaitaire compensatie van € 10.000 en indien nodig een aanvullende compensatie voor de werkelijke schade. Daarnaast wordt een aanpak voor (een deel van de) schulden voorgesteld. Ook wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld de kindregeling uit te breiden naar kinderen en (voormalig) pleegkinderen van ex-partners.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
145
aangenomen
3

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36352?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet Cameratoezicht Douane

Dit wetsvoorstel regelt de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van vaste en mobiele camera’s door de douane en legt expliciete grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden voor het gebruik van camera’s vast wanneer persoonsgegevens, waaronder in een specifieke situatie bijzondere persoonsgegevens, worden verwerkt. Ook voorziet het wetsvoorstel in een grondslag voor nadere regels die in een algemene maatregel van bestuur moeten worden gesteld ter verzekering van de juiste uitvoering en toepassing van de wetsbepalingen met betrekking tot het gebruik van camera’s wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36345?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Fiscale verzamelwet 2024

Fiscale wetgeving is constant aan veranderingen onderhevig. Dit vergt voortdurend inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud. Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende belastingwetten, maar ook enkele andere fiscale wetten onder een verzamelwet met als doel om fiscale regelgeving effectief en relevant te houden. De wijzigingen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 zijn zowel inhoudelijk als technisch of redactioneel van aard en het kabinet acht het wenselijk dat ze per 1 januari 2024 in werking treden. Het wetsvoorstel bevat onder andere (aangepaste) maatregelen voor: afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid, aanpassing giftenaftrek en ANBI-regelgeving, ontvlechting Belastingdienst, Douane en Toeslagen en aftrekbeperking omzetbelasting voor de horeca.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36342?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane

Het wetsvoorstel heeft tot doel een wettelijke grondslag te creëren voor de ontheffing van de geheimhouding om zo gegevens te verstrekken aan de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD), door de directoraten-generaal Toeslagen of Douane. Het betreft hier dan gegevens waarop de geheimhoudingplicht, respectievelijk het beroepsgeheim van toepassing is. De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene Douanewet zullen hiertoe worden aangepast.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36324?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting

Dit verdrag regelt afspraken tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Malta om te voorkomen dat burgers dubbel belasting moeten betalen over hun inkomen. Het verdrag geeft regels over welk land belasting mag heffen en zorgt er ook voor dat informatie over belastingen wordt uitgewisseld tussen de landen. Het doel van het verdrag is om economische samenwerking te bevorderen tussen Curaçao en Malta en het verdragennetwerk uit te breiden. Dit helpt bij het wegnemen van obstakels voor samenwerking en het stimuleert duurzame economische ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36321-(R2181)?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk