Categorieën
Financiën

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2024 in verband met een lening aan TenneT. De lening heeft TenneT nodig voor de financiering van geplande investeringen in Nederland en Duitsland en daarnaast om haar credit rating te behouden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36487?

 • Voor 10%, 1
 • Tegen 90%, 9

Totaal aantal stemmen: 10

Categorieën
Financiën

Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze zijn nodig om een richtlijn en verordening van het Europees parlement en de Raad te implementeren. Deze richtlijn en verordening vormen samen een kader om de digitale operationele weerbaarheid van de financiële sector te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36482?

 • Voor 25%, 2
 • Tegen 75%, 6

Totaal aantal stemmen: 8

Categorieën
Financiën

Wijzigingswet financiële markten 2024

Dit wetsvoorstel bevat een verzameling veranderingen van kleinere onderwerpen op het gebied van financiële markten. Het voorstel regelt onder meer enkele aanscherpingen en veranderingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en een uitbreiding van het verbod op bonussen bij staatssteun. Ook regelt het voorstel een paar veranderingen in het prudentieel toezicht op verzekeraars om de bescherming van polishouders te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36442?

 • Voor 100%, 2
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Financiën

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36421?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36428?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Dit wetsvoorstel regelt de beprijzing van het gebruik van aardgas en de uitstoot van broeikasgasemissies in de glastuinbouw. Het gaat hierbij om de afschaffing van de verlaagde tarieven voor energiebelasting, de beperking van de vrijstelling voor elektriciteitsopwekking en de introductie van een CO2-heffing voor de glastuinbouw.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36426?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van de regeling voor de vrijgestelde beleggingsinstelling in de vennootschapsbelasting. Met deze aanpassingen wordt aansluiting gezocht bij de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36423?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Financiën

Belastingplan BES eilanden 2024

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van een aantal onderdelen van het belastingstelsel op Bonaire, Eustatius en Saba.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36419?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Financiën

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van het kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden. Op dit moment wijkt Nederland af op een aantal punten bij het vastellen of een rechtsvorm belasting moet betalen. De voorgestelde aanpassingen zorgen er voor dat Nederland internationaal meer in de pas loopt.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36425?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Financiën

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36422?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk