Regels en Richtlijnen

referend.app is een politiek neutraal platform. Er zijn echter wel enkele richtlijnen en regels waaraan een betoog, amendement of initiatief wordt getoetst en moet voldoen, voor het op referend.app gepubliceerd wordt. Over het algemeen geldt:

– Termen dienen duidelijk te worden gedefinieerd.

– De focus van een betoog, amendement of initiatief ligt op de praktische uitwerking van beleid, in tegenstelling tot de intentie ervan.

– Er wordt niet alleen rekening gehouden met directe gevolgen van beleid, maar ook met indirecte en minder voor de hand liggende gevolgen.

– Een betoog, amendement of initiatief wordt opgebouwd uit logische redenering, zonder contradicties of andere drogredeneringen en wordt zo kort en beknopt mogelijk gehouden. Argumenten worden zo veel mogelijk onderbouwd met voorbeelden, feiten en/of wetenschappelijke onderzoeken. Door te verwijzen naar bronnen met behulp van hyperlinks, is het mogelijk om naar bronnen te verwijzen en diepgang te verschaffen.

– Omdat het voor de wet belangrijk is om in bepaalde situaties specifieke juridische termen en notaties van wetsartikelen te gebruiken, is het wenselijk om dit correct te doen en waar nodig nadrukkelijk toe te lichten, zodat iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld.

Betoog

Doel

Het doel van een betoog is om een visie of standpunt over te brengen en wetsvoorstellen begrijpelijk te maken voor de Nederlandse burger, zodat deze perspectieven kan afwegen en geïnformeerd kan deelnemen aan stemmingen.

Vorm en Inhoud

Een betoog heeft altijd betrekking op een wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Een betoog bestaat uit een stelling in de vorm van een stemadvies (voor/tegen het betreffende wetsvoorstel) en een inleiding en doel, gevolgd door de afweging van voor- en tegenargumenten en eindigt met een conclusie en een samenvatting, dat wil zeggen, een herhaling van de stelling en de belangrijkste argumenten.

Een betoog wordt geschreven in eenvoudige taal, zodat het door iedereen gelezen en begrepen kan worden.

Amendement

Doel

Het doel van een amendement is het wijzigen van een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer wordt behandeld.

Vorm en Inhoud

Omdat het amendement betrekking heeft op een wetsvoorstel of reeds bestaande wet, wordt in het amendement naar het betreffende wetsvoorstel of wetsartikel verwezen.

Een amendement bestaat uit een inleiding, waarin de redenen voor het amendement uiteen worden gezet. Relevante delen van wetteksten worden geciteerd, gevolgd door de gewenste wijzigingen.

Initiatief

Doel

Het doel van een initiatief is het initieren van een wetswijziging of het introduceren van een geheel nieuwe wet met voldoende steun om dit aan de Tweede Kamer voor te leggen. Over initiatieven kan op referend.app worden gestemd.

Vorm en Inhoud

Waar het initiatief betrekking heeft op een reeds bestaande wet, wordt in het initiatief naar de betreffende wet verwezen. Voor een initiatief waarmee een geheel nieuwe wet geintroduceerd wordt is dit uiteraard geen optie.

Een initiatief bestaat in ieder geval uit een inleiding, waarin de redenen voor het initiatief uiteen worden gezet, citaten van eventueel relevante wetteksten, gevolgd door de gewenste wijzigingen.

Transparantie

Van auteurs wordt verwacht dat zij belangen die van invloed zouden kunnen zijn op het verdedigde standpunt bekend maken, zodat de lezers deze informatie kunnen meenemen in hun overwegingen.


Wil je ook betogen en amendementen publiceren op referend.app en zo jouw steentje bijdragen aan het publieke debat? Neem contact op met referend.app.

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk