Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet betaalbare huur

Dit wetsvoorstel leidt tot regulering van huren, in het bijzonder in de op dit moment vrije huursector. Dat gebeurt door het zogenoemde woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector ook verplicht toe te passen op de vrije huursector tot een huurwaarde van €1123 (regulering middenhuur). Daarnaast wordt voorgesteld om de rechtspositie van huurders te verbeteren door de maximale huren uit het WWS als dwingende norm op te leggen. Dit laatste geldt voor zowel de sociale als de vrije huursector. Het wetsvoorstel steunt op vier pijlers: 1. huurders beschermen tegen hoge huren, 2. een voldoende omvangrijk middenhuursegment realiseren, 3. de investeringsbereidheid van verhuurders in de vrije huursector op peil houden en 4. verduurzaming van huurwoningen stimuleren.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36496?

 • Voor 27%, 8
 • Tegen 73%, 22

Totaal aantal stemmen: 30

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Verzamelwet BZK 20XX)

Dit wetsvoorstel herstelt een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat voornamelijk om gebreken die louter technisch van aard zijn, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, terminologische onvolkomenheden en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van onjuist geformuleerde wijzigingsopdrachten. Ook worden enkele omissies hersteld van zaken die de wetgever reeds in een eerder stadium beoogde te bewerkstelligen of is toegezegd. Het wetsvoorstel heeft als doel de technische kwaliteit van de wetgeving te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36481?

 • Voor 25%, 2
 • Tegen 75%, 6

Totaal aantal stemmen: 8

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Initiatiefwetsvoorstel van de SP-leden Marijnissen en Temmink. Opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het correctief referendum

Met de bekendmaking van de wet van 21 October 2023 (Stb. 2023, 360) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 36468 is die tweede lezing.Initiatiefnemers willen bereiken dat mensen een referendum kunnen organiseren over besluiten die door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Voor de invoering van een correctief referendum moet de Grondwet worden aangepast.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36468?

 • Voor 100%, 9
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 9

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Stoffer, Palland, Drost en Pouw-Verweij -Opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de leden Stoffer, Palland, Drost en Pouw-Verweij de positie van het gezin beter beschermen door het in de Grondwet te verankeren. Die verankering heeft als doel om de bescherming van het gezin tegen de overheid duidelijker te waarborgen en ervoor te zorgen dat de overheid bewust rekenschap gaat geven van de effecten van het beleid en de wetgeving op het gezin, zodat een meer weloverwogen en samenhangend gezinsbeleid ontstaat. Het voorstel werkt deze doelen uit in een viertal onderdelen:1. Eerbiediging van het recht op gezinsleven;2. Wettelijke bescherming van de economische, sociale en culturele belangen van het gezins- en familieleven;3. Recht om zijn of haar biologische ouders te kennen;4. Jaarlijks verslag over de staat van het gezin aan de Staten-Generaal.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36459?

 • Voor 100%, 4
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging begroting van de Staten-Generaal (IIA) voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-IIA?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-VII?

 • Voor 50%, 1
 • Tegen 50%, 1

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Begroting van het gemeentefonds (B) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het gemeentefonds.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-B?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Begroting van het provinciefonds (C) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het provinciefonds.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-C?

 • Voor 50%, 1
 • Tegen 50%, 1

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Begroting van de Staten-Generaal (IIA) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van de Staten-Generaal.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-IIA?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-I?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk