Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Energiewet

Dit wetsvoorstel vervangt de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet door een nieuw Energiewet. Het voorstel voegt de regels voor het transport en de levering van gas en elektriciteit in Nederland bij elkaar. Daarnaast staan in het voorstel de Europese regels voor elektriciteit (onder meer de Europese Elektriciteitsrichtlijn) en de Europese regels voor gas. Ook staan er bepalingen in voor de transitie naar schonere en hernieuwbare bronnen van energie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36378?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 2022 opgenomen

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-XIII?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Nationaal Groeifonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Nationaal Groeifonds over 2022 opgenomen

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-XIX?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-XIII?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begroting van het Nationaal Groeifonds (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Nationaal Groeifonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-L?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Derde incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer

In de derde ISB wordt de subsidiemaatregel uitgewerkt die marktpartijen stimuleert om de gasopslag Bergermeer te vullen. Om marktpartijen voor 1 april, begin van het vulseizoen, zekerheid te kunnen bieden is gekozen voor een incidentele suppletoire begroting.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
136
aangenomen
13

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36313?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wet energieonafhankelijkheid

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Erkens heeft als doel ervoor te zorgen dat Nederland meer energieonafhankelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld door de nationale energieproductie te versterken en in te zetten op verschillende energiebronnen. Door reserves aan te leggen en als import van energiebronnen nodig is te kiezen voor bevriende landen en in te zetten op spreiding.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36318?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Dit wetsvoorstel voorziet in een bevoegdheid voor de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) om toezicht te houden op de naleving van Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdienstenDeze verordening legt transparantievereisten op aan platforms in hun relatie met ondernemers die goederen of diensten via een platform aanbieden aan consumenten en bevat bepalingen over geschillenbeslechting tussen deze partijen. Het dient te zorgen voor een eerlijke en voorspelbare bedrijfsomgeving voor (kleine) ondernemers die platforms gebruiken om hun goederen of diensten aan te bieden op de Europese interne markt

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36285?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke wet Klimaatfonds

Het wetsvoorstel strekt tot het instellen van het Klimaatfonds als een begrotingsfonds, zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016. De doelstelling van het fonds is om middelen beschikbaar te stellen voor maatregelen waarmee burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteund kunnen worden in het bijdragen aan broeikasgasreductie. Het wetsvoorstel regelt onder meer de doelstelling van het fonds en de aard van de uitgaven ten laste van het fonds. Het voorstel wijst de Minister van Klimaat en Energie als fondsbeheerder aan.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36274?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Dit wetsvoorstel regelt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat op het gebied van de verbetering van de digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36270?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk