Categorieën
front-end
Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak,

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36243?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat werkende Oekraïense ontheemden en alle andere werkende ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. De Wet kinderopvang wordt daarvoor gewijzigd.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36241?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

Voorstel voor een tijdelijke solidariteitsbijdrage, een belastingheffing van 33% in 2022 op de overwinsten van bepaalde olie- en gasbedrijven en raffinaderijen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36235?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116)

Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36232-(R2174)?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117)

Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36233-(R2175)?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Allereerst wordt met dit wetsvoorstel de basisbeurs in het hoger onderwijs opnieuw in het studiefinancieringsstelsel ingevoerd. Voorts wordt een financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld aan studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd. Daarnaast wordt de uitkering van de studievoorschotvouchers aangepast, namelijk naar een aftrek van de studieschuld of – indien er geen studieschuld (meer) is – een uitbetaling aan de student.De bijverdiengrens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt bovendien afgeschaft. Ook worden de terugbetalingsvoorwaarden in het mbo gelijkgetrokken met de voorwaarden zoals deze al gelden voor studenten in het hoger onderwijs. Tot slot voorziet dit wetsvoorstel in een verruiming van de zogenoemde 1-februariregeling voor een specifieke groep studenten, om zo een mogelijke belemmering voor doorstromers uit het mbo naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) weg te nemen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36229?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet plan van aanpak witwassen

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36228?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

Dit wetsvoorstel voorziet in de implementatie van de Richtlijn betalingsdienstaanbieders. Deze richtlijn zorgt voor gerichte toegang voor belastingdiensten tot internationale betalingsgegevens. Belastingdiensten gaan die gegevens gebruiken bij de bestrijding van btw-fraude, in het bijzonder bij e-commerce.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36231?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten.

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36225?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet seksuele misdrijven

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven). – Meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag worden strafbaar:• Seksueel contact hebben met iemand tegen zijn of haar wil. Je bent strafbaar als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil;• Seksuele intimidatie, zowel offline als online;• Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar (sexchatting).- Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is het niet meer noodzakelijk om te bewijzen dat er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. Iemand is al strafbaar als duidelijk was dat de ander geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet.- De maximale straffen voor een aantal seksuele misdrijven gaat omhoog, bijvoorbeeld bij seksueel misbruik van kinderen en kwetsbaren.- Het uitwisselen van seksueel beeldmateriaal (sexting) is niet meer strafbaar als dit vrijwillig gebeurt.- Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen van seksueel overschrijdend gedrag dan nu. Het streven is om de nieuwe wet in 2024 in werking te laten treden. Tot die tijd moeten de betrokken organisaties, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de wet.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36222?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Je bevindt je op de homepagina.

Hier vind je alle wetsvoorstellen, betogen, amendementen, initiatieven en nieuwsberichten in één feed.

De wetsvoorstellen worden één-op-één overgenomen van de Tweede Kamer.

De betogen, amendementen en initiatieven worden ingediend door gebruikers van referend.app.

Home
Wetsvoorstellen
Betogen
Amendementen
Initiatieven