Categorieën
Verslag

Europese klimaatwet

Wat deed de Tweede Kamer?
116
aangenomen
33

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36169?

 • Voor 8%, 1
 • Tegen 92%, 11

Totaal aantal stemmen: 12

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024 inzake energiehulp aan Oekraïne.

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII). Deze wijziging houdt verband met de energiehulp aan Oekraïne.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36493?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 3

Totaal aantal stemmen: 3

Categorieën
Verslag

Loting hoger onderwijs

Wat deed de Tweede Kamer?
141
aangenomen
8

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35765?

 • Voor 8%, 1
 • Tegen 92%, 11

Totaal aantal stemmen: 12

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet herimplementatie Europees strafrecht

Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel, van onderdelen van het kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat, van onderdelen van de richtlijn (EU) 2013/48 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en van onderdelen van de richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36491?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Verslag

Spreidingswet

Wat deed de Tweede Kamer?
81
aangenomen
67

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36333?

 • Voor 4%, 1
 • Tegen 96%, 22

Totaal aantal stemmen: 23

Categorieën
De Macht

Opiumwet

Wat deed de Tweede Kamer?
107
aangenomen
42

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36159?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

Dit wetsvoorstel past de omschrijving van de taak en verantwoordelijkheid van de ANVS aan. De voorbereiding en evaluatie van nucleaire wet- en regelgeving wordt bij de ANVS weggehaald en ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De adviestaak van de ANVS ten aanzien van beleid en regelgeving blijft gehandhaafd en tegelijkertijd meer nadrukkelijk gelieerd aan de andere bij of krachtens de wet aan de ANVS opgedragen taken.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36490?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet verhoging minimumloon 2024

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2 procent omhoog. Deze extra verhoging komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. Hoe hoog het minimumloon precies gaat worden is nog niet bekend. Dat hangt af van de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon: elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. In het voorjaar van 2024 worden de bedragen bekend gemaakt. Het hogere minimumloon werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36488?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering van rechtspersonen en de regels voor digitale oproeping voor de algemene vergadering.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36489?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2024 in verband met een lening aan TenneT. De lening heeft TenneT nodig voor de financiering van geplande investeringen in Nederland en Duitsland en daarnaast om haar credit rating te behouden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36487?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk