Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 in verband met het tijdelijke prijsplafond energie voor kleinverbruikers.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36220?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, wijzigt dit wetsvoorstel de wet die huurverhogingen maximeert. Nu is de inflatie nog leidend; in de nieuwe situatie wordt ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor. Concreet betekent dit dat in tijden van hoge inflatie, zoals nu, de maximale huurstijging wordt gebaseerd op de loonontwikkeling. Op deze manier wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36218?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is de afschaffing van de verhuurderheffing aangekondigd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de verhuurderheffing per 2023 wordt afgeschaft. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 worden de lasten voor corporaties structureel met circa €1,7 mld per jaar verlaagd. Woningcorporaties krijgen daardoor meer investeringsruimte om te kunnen doen waarvoor ze zijn opgericht: meer nieuwe betaalbare woningen bouwen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en zorgen voor lagere woonlasten.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36219?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de aanpak van ondermijning wordt verstevigd door onder meer aanpassing van wetgeving. Burgemeesters en gezaghebbers beschikken op dit moment over bevoegdheden om ter handhaving van de openbare orde op te treden, bijvoorbeeld bij de beschieting van een pand. Deze bevoegdheden blijken echter niet toereikend te zijn bij de verstoring van de openbare orde door ernstig geweld, of dreiging daarmee, of het aantreffen van een wapen, of bij ernstige vrees daarvoor. Doel van dit wetsvoorstel is uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters en gezaghebbers bij beschieting van een pand of het gebruik van een wapen tegen het pand. Het wetsvoorstel heeft betrekking op Europees Nederland en Caribisch Nederland en bevat daarom een wijziging van zowel de Gemeentewet als de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36217?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzamelwet SZW 2023

Dit wetsvoorstel wijzigt aan aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Het gaat niet om substantiële beleidswijzigingen en het wetsvoorstel heeft geen grote financiële consequenties.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36216?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Dit wetsvoorstel bevat een technische vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht. Het maakt een einde aan het bestaan van twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en bevat geen inhoudelijke wijzigingen. Op dit moment bestaan van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering twee versies: één voor verplicht elektronisch procederen bij de Hoge Raad en één voor alle andere gerechten.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36212?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2022. In 2023 heeft het kabinet € 1,4 mld. beschikbaar gesteld voor de uitvoering en uitgifte van een eenmalige aanvullende tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor huishoudens met een laag inkomen. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om hiervan € 500 per huishouden al in 2022 uit te keren. Om deze reden wordt € 500 mln. van de begroting 2023 naar 2022 geschoven. Dit is tevens verwerkt in de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 van het Gemeentefonds dd. 23 september 2022.Hierdoor is er voor de energietoeslag in 2023 in totaal € 900 mln. beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36211?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet versterking participatie op decentraal niveau

Dit wetsvoorstel wil de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam in Caribisch Nederland versterken. Ook wordt het uitdaagrecht, als specifieke vorm van participatie, wettelijk verankerd. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners hun overheid uitdagen om de uitvoering van een taak over te nemen zoals het beheer of onderhoud van een park of buurthuis.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36210?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Belastingplan 2023

Het eerste wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. In dit eerste voorstel stelt de regering diverse veranderingen in de belastingen, heffingen en accijnzen voor.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36202?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Begroting van het Gemeentefonds (B) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Gemeentefonds (B).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36200-B?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Loading