Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024

Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende wetten in het socialezekerheidsstelsel en de verlofregelgeving in Caribisch Nederland. Dit om de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren en de regelgeving te moderniseren. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel een wettelijke grondslag gecreëerd voor de invoering van de dubbele kinderbijslag in Caribisch Nederland.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36557?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-XV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275). De EU-richtlijn bepaalt specifieke procedures voor het vaststellen van het minimumloon in de lidstaten van de Europese Unie. De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de hoogte van het minimumloon.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36545?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-XV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet inburgering 2021

Elk jaar ontvangen de gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) voor de kosten die zij maken bij het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Een knelpunt is de lange periode tussen vaststelling van het budget voor de SPUK in de SZW-begroting en de vaststelling van de definitieve uitkering na afloop van het uitvoeringsjaar. Met deze wetswijziging komt er een voorlopig beschikkingsmoment halverwege het uitvoeringsjaar waarbij de uitkering kan worden herzien. Dit zal zijn op basis van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen actuele gegevens. Ook wordt met dit wetsvoorstel het verstrekken van een specifieke uitkering voor de onderwijsroute in de Wet inburgering 2021 vastgelegd. De onderwijsroute is een van de leerroutes bij het inburgeren. In de onderwijsroute worden statushouders begeleid naar een beroeps- of wetenschappelijke opleiding om zo een Nederlands diploma te halen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36535?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging Wet Kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

Met dit wetsvoorstel worden extra kwaliteitseisen voor de gastouderopvang wettelijk geregeld. De voorgestelde wijzigingen richten zich op drie onderwerpen:a) Het stellen van pedagogische doelen bij gastouderopvang. Deze doelen zijn: emotionele veiligheid voor het kind bieden, persoonlijke en sociale kwaliteiten bevorderen en normen en waarden overbrengen. b) Het invoeren van de regel dat een gastouder maximaal bij twee gastouderbureaus mag zijn aangesloten.c) De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers voor de coaching van gastouders.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36513?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt met vier jaar verlengd tot 1 januari 2028. Werkzoekenden van boven de 60 jaar en 4 maanden kunnen, als hun WW- of WGA-uitkering is afgelopen, een IOW-uitkering aanvragen. Zestigplussers lopen een groter risico op langdurige werkloosheid. Met de IOW-uitkering wordt voorkomen dat oudere werklozen in de jaren voordat ze recht hebben op AOW terug moeten vallen op de bijstand en hun spaargeld moeten aanspreken. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer ermee instemmen treedt het wetsvoorstel met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36506?

 • Voor 62%, 39
 • Tegen 38%, 24

Totaal aantal stemmen: 63

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet verhoging minimumloon 2024

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2 procent omhoog. Deze extra verhoging komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. Hoe hoog het minimumloon precies gaat worden is nog niet bekend. Dat hangt af van de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon: elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. In het voorjaar van 2024 worden de bedragen bekend gemaakt. Het hogere minimumloon werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36488?

 • Voor 61%, 11
 • Tegen 39%, 7

Totaal aantal stemmen: 18

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondoMayn (Wtl)

Het kabinet wil de Wet tegemoetkomingen loondoMayn (Wtl) beter laten functioneren. De wet draagt te weinig bij om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare positie in dienst te nemen en te houden. In de Wtl zijn drie instrumenten opgenomen: lage-inkomensvoordeel (LIV), het loonkostenvoordeel (LKV) en het Jeugd-LIV. De LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2025. Het geld wat vrij komt blijft beschikbaar voor de werknemers uit de doelgroep banenafspraak. De criteria van het LKV worden per 1 januari 2026 verruimd zodat werkgevers in meer gevallen in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of elders in het bedrijf. Ook wordt de mogelijkheid ingevoerd om bij wisseling van werkgever het resterende recht op een loonkostenvoordeel mee te kunnen nemen. Tenslotte wordt de aanvraagprocedure van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers met een gemeentelijke uitkering eenvoudiger gemaakt. Het Jeugd-LIV is reeds gehalveerd en wordt per 2024 afgeschaft.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36458?

 • Voor 100%, 3
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 3

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet banenafspraak

Dit wetsvoorstel moet het simpeler en aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkgevers vinden de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Kamerstuk 33981) ingewikkeld. De banenafspraak houdt in dat werkgevers een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap moeten geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. Het doel is en blijft om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op werk bij reguliere werkgevers te geven en tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen. Maar de uitvoering van de banenafspraak wordt eenvoudiger. Zo behouden werkgevers het loonkostenvoordeel voor een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak zolang de werknemer in dienst blijft. Nu krijgen werkgevers maximaal drie jaar loonkostenvoordeel. De administratieve lasten worden verlicht omdat werkgevers en werknemers geen speciale verklaring meer hoeven aan te vragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om loonkostenvoordeel te krijgen. Verder komt er op termijn één banenafspraak voor alle werkgevers: het onderscheid tussen de overheidswerkgevers en het bedrijfsleven vervalt. Overheidswerkgevers moeten wel eerst meer banen gaan creëren, voordat dit verschil verdwijnt. Ook het systeem van quotumheffing verandert. Er wordt een nieuw systeem ingevoerd dat bestaat uit heffingen en bonussen in plaats van het uitsluitend straffen van werkgevers.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36449?

 • Voor 100%, 2
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 2

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk