Categorieën
Digitale Zaken

Uitvoeringswet digitalemarktenverordening

Het wetsvoorstel regelt de uitvoering van de EU-digitalemarktenverordening in Nederland. Deze verordening bevat regels voor kernplatformdiensten van de grootste online platforms die door hun aanzienlijke marktpositie binnen de sector als zogenoemde ‘poortwachters’ kwalificeren. De handhaving van de verordening ligt uitsluitend bij de Europese Commissie. Nationale autoriteiten hebben daarbij een ondersteunende rol. Met het wetsvoorstel wordt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangewezen als de bevoegde nationale autoriteit in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36495?

 • Voor 17%, 3
 • Tegen 83%, 15

Totaal aantal stemmen: 18

Categorieën
Digitale Zaken

Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7); van het op 10 October 2018 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 2018, 201 en Trb. 2023, 54).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36455-(R2188)?

 • Voor 50%, 1
 • Tegen 50%, 1

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Digitale Zaken

Uitvoeringswet datagovernanceverordening

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de Europese datagovernanceverordening in Nederland.De verordening bevat onder andere regels over het beschikbaar stellen van overheidsgegevens voor hergebruik, het delen van gegevens door burgers of organisaties via een databemiddelingsdienst en het delen van data op altruïstische gronden. De Uitvoeringswet wijst de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan als toezichthouder en bevoegde autoriteit voor databemiddelingsdiensten en data-altruïsme. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert over de voorwaarden uit de verordening die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36451?

 • Voor 50%, 1
 • Tegen 50%, 1

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Digitale Zaken

Wet implementatie Open data richtlijn

De Wet open overheid regelt dat gegevens verzameld voor de taakuitoefening van de overheid openbaar zijn. De Wet hergebruik regelt dat ze ook beschikbaar zijn voor andere toepassingen. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan een Europese richtlijn en maakt hergebruik goedkoper en gemakkelijker en breidt het uit naar gegevens uit door de overheid betaald wetenschappelijk onderzoek en naar gegevens van overheidsondernemingen, zoals de NS.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
145
aangenomen
5

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36382?

 • Voor 58%, 30
 • Tegen 42%, 22

Totaal aantal stemmen: 52

Categorieën
Digitale Zaken

Verzamelwet gegevensbescherming

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt in Nederland uitgewerkt in onder andere de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Dit wetsvoorstel wijzigt de UAVG en enkele andere wetten. Het geeft onder andere een aantal grondslagen (bevoegdheden) voor de verwerking van persoonsgegevens door verschillende beroepsgroepen, waaronder curatoren, bewindvoerders en accountants, en er worden regels voorgesteld voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de zogenoemde transactiemonitoring door financiële instellingen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36264?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Digitale Zaken

Wet Adviescollege ICT-toetsing

Met dit wetsvoorstel wordt een adviescollege ingesteld voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid, de politie en de Raad voor de rechtspraak.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36191?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Digitale Zaken

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36084?

 • Voor 33%, 1
 • Tegen 67%, 2

Totaal aantal stemmen: 3

Categorieën
Digitale Zaken

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze wetswijziging indient. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de Wet digitale overheid verankerd.Het oorspronkelijke wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;- het stellen van regels over informatieveiligheid;- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).Wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) werd op 18 februari 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35868?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Je kunt de komende 24 uur niet inloggen, omdat je te vaak een verkeerd wachtwoord hebt ingevoerd.
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk