Categorieën
Digitale Zaken

Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn)

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36382?

  • Voor 0%, 0 stem(men)
  • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Digitale Zaken

Verzamelwet gegevensbescherming

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt in Nederland uitgewerkt in onder andere de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Dit wetsvoorstel wijzigt de UAVG en enkele andere wetten. Het geeft onder andere een aantal grondslagen (bevoegdheden) voor de verwerking van persoonsgegevens door verschillende beroepsgroepen, waaronder curatoren, bewindvoerders en accountants, en er worden regels voorgesteld voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de zogenoemde transactiemonitoring door financiële instellingen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36264?

  • Voor 0%, 0 stem(men)
  • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Digitale Zaken

Wet Adviescollege ICT-toetsing

Met dit wetsvoorstel wordt een adviescollege ingesteld voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid, de politie en de Raad voor de rechtspraak.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36191?

  • Voor 0%, 0 stem(men)
  • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Digitale Zaken

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36084?

  • Voor 33%, 1 stem(men)
  • Tegen 67%, 2 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 3

Categorieën
Digitale Zaken

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze wetswijziging indient. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de Wet digitale overheid verankerd.Het oorspronkelijke wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;- het stellen van regels over informatieveiligheid;- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).Wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) werd op 18 februari 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35868?

  • Voor 0%, 0 stem(men)
  • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk