Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering van rechtspersonen en de regels voor digitale oproeping voor de algemene vergadering.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36489?

 • Voor 10%, 1
 • Tegen 90%, 9

Totaal aantal stemmen: 10

Categorieën
Financiën

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2024 in verband met een lening aan TenneT. De lening heeft TenneT nodig voor de financiering van geplande investeringen in Nederland en Duitsland en daarnaast om haar credit rating te behouden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36487?

 • Voor 10%, 1
 • Tegen 90%, 9

Totaal aantal stemmen: 10

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van vier wetten in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht. Het voorstel voorziet in een uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg (Flz). De beperking van de huidige bekostigingsregelingen heeft ongewenste gevolgen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bij brief van december 2019 over doMayn-overstijgende samenwerking aangegeven te onderzoeken hoe Wlz-uitvoerders/zorgkantoren kunnen bijdragen aan investeringen in preventieve maatregelen en de mogelijkheden van niet-cliëntgebonden bekostiging in de Wet langdurige zorg (Wlz). Met dit wetsvoorstel wordt hier uitvoering aan gegeven.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36486?

 • Voor 13%, 1
 • Tegen 88%, 7

Totaal aantal stemmen: 8

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid (WPG)

Met dit wetsvoorstel krijgt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minister van VWS) een directe sturingsbevoegdheid op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Deze sturingsbevoegdheid heeft betrekking op het treffen vanmedisch-operationele voorzieningen door de GGD bij de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte zoals de covid-19.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36483?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 11

Totaal aantal stemmen: 11

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Verzamelwet BZK 20XX)

Dit wetsvoorstel herstelt een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat voornamelijk om gebreken die louter technisch van aard zijn, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, terminologische onvolkomenheden en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van onjuist geformuleerde wijzigingsopdrachten. Ook worden enkele omissies hersteld van zaken die de wetgever reeds in een eerder stadium beoogde te bewerkstelligen of is toegezegd. Het wetsvoorstel heeft als doel de technische kwaliteit van de wetgeving te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36481?

 • Voor 25%, 2
 • Tegen 75%, 6

Totaal aantal stemmen: 8

Categorieën
Financiën

Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze zijn nodig om een richtlijn en verordening van het Europees parlement en de Raad te implementeren. Deze richtlijn en verordening vormen samen een kader om de digitale operationele weerbaarheid van de financiële sector te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36482?

 • Voor 25%, 2
 • Tegen 75%, 6

Totaal aantal stemmen: 8

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Agema en Pouw-Verweij tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen

Indieners willen de afbraak van de ouderenzorg keren en de het sluiten van de verzorgingshuizen herstellen. Ze beogen met deze initiatiefwet de grondslag voor intramurale zorg te verbreden met het vroegere verzorgingshuis. Het gaat hierbij specifiek om de verzorgingshuizen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36477?

 • Voor 100%, 9
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 9

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

Het bevoegd gezag is verplicht zorg te dragen voor een veilig schoolklimaat. Een basisnorm hiervoor is het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor personen die met leerlingen in contact komen. Het bevoegd gezag is er voor verantwoordelijk dat de VOG wordt gecontroleerd en bewaard.Met dit wetsvoorstel wordt de doelgroep van de VOG-verplichting uitgebreid naar personen die werkzaam zijn in particulier aanvullend onderwijs onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van scholen. Met onderhavig wetsvoorstel worden diverse sectorwetten (WEC, WPO, WPO BES, WVO 2020) zo aangepast, dat duidelijk is dat het bevoegd gezag alleen aanbieders van aanvullend onderwijs mag inhuren of met hen mag samenwerken, indien het personeel van de aanbieders, dat daardoor in contact komt met leerlingen van de school, beschikt over een geldige VOG.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36479?

 • Voor 90%, 9
 • Tegen 10%, 1

Totaal aantal stemmen: 10

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reparatiewet OCW 20##

Het wetsvoorstel is een reparatiewet en beoogt wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap te zuiveren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Daarnaast voorziet het voorstel in een aantal (kleine) beleidsmatige wijzigingen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36478?

 • Voor 29%, 2
 • Tegen 71%, 5

Totaal aantal stemmen: 7

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet strafbaarstelling ecocide

Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36475?

 • Voor 14%, 1
 • Tegen 86%, 6

Totaal aantal stemmen: 7

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk