Categorieën
De Macht

Aanvullende maatregelen detentie

Dit wetsvoorstel voert wijzigingen door in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) die erop zijn gericht het noodzakelijke toezicht op gedetineerden waarvan een ernstige gevaarzetting voor de samenleving uitgaat, te versterken. Het wetsvoorstel heeft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betrekking op de specifieke groep van gedetineerden die in een criminele organisatie een vooraanstaande positie innemen, een spil vormen in dat criminele netwerk en die over aanzienlijke financiële middelen beschikken. Daartoe geeft het wetsvoorstel de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheid te bevelen dat het contact tussen een gedetineerde en de buitenwereld gedurende langere tijd en verdergaand dan op grond van de huidige wet reeds mogelijk is, wordt beperkt. Ook wordt het toezicht op het contact tussen gedetineerden en hun rechtsbijstandverleners versterkt. Tevens krijgt de Minister de bevoegdheid om huisregels voor de extra beveiligde inrichting (EBI) en de afdeling intensief toezicht (AIT) vast te stellen.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36002?

  • Voor 57%, 8
  • Tegen 43%, 6

Totaal aantal stemmen: 14

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk