Categorieën
De Macht

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Allereerst wordt met dit wetsvoorstel de basisbeurs in het hoger onderwijs opnieuw in het studiefinancieringsstelsel ingevoerd. Voorts wordt een financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld aan studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd. Daarnaast wordt de uitkering van de studievoorschotvouchers aangepast, namelijk naar een aftrek van de studieschuld of – indien er geen studieschuld (meer) is – een uitbetaling aan de student.De bijverdiengrens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt bovendien afgeschaft. Ook worden de terugbetalingsvoorwaarden in het mbo gelijkgetrokken met de voorwaarden zoals deze al gelden voor studenten in het hoger onderwijs. Tot slot voorziet dit wetsvoorstel in een verruiming van de zogenoemde 1-februariregeling voor een specifieke groep studenten, om zo een mogelijke belemmering voor doorstromers uit het mbo naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) weg te nemen.

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36229?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk