Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36200-XVI?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Achtste incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de beheersing van het coronavirus door voor te bereiden op een eventuele stijging in de testvraag en de analysecapaciteit die daarbij hoort.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36198?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid.

Het wetsvoorstel betreft de eerste wijziging van de Wet publieke gezondheid voor een versterkte pandemische paraatheid. Het wetsvoorstel bevat regels voor een acute en ernstige noodsituatie. Het gaat dan om de uitbraak van een infectieziekte van een zodanige omvang en ernst dat het maatschappelijk leven erdoor wordt ontwricht én vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Het is dus een noodwet.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36194?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet Beoordelingscommissie dopingzaken.

Dit wetsvoorstel betreft de instelling van een Beoordelingscommissie dopingzaken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Deze commissie krijgt als taak om bezwaren tegen beslissingen van de Dopingautoriteit te behandelen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel procedurele regels voor deze beoordelingscommissie. Ook beoogt de toelichting van het wetsvoorstel te verduidelijken dat de doping-gerelateerde beslissingen van de Dopingautoriteit geen besluiten zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36179?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken

Op 21 mei 2022 is de Regeling apenpokken in werking getreden. Deze regeling strekt tot het aanmerken van apenpokken als groep A-infectieziekte in de zin van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit wetsvoorstel regelt dat de ministeriële regeling wordt geïncorporeerd in de Wpg.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36167?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de Opiumwet te wijzigen door aan de bestaande lijsten I en II een lijst IA toe te voegen. Deze lijst IA bevat een aantal stofgroepen waarvan de chemische structuur is afgeleid van meerdere substanties met een psychoactieve werking die op lijst I van de Opiumwet staan vermeld. Het gaat om substanties en de preparaten daarvan die vergelijkbare psychoactieve effecten teweegbrengen, dan wel beogen teweeg te brengen, als de bekende drugs, zoals MDMA, THC (de psychoactieve stof in cannabis) en heroïne.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36159?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting)

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36156?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

Dit wetsvoorstel heeft als doel om het eigen risico voorde zorgverzekering tot en met 2025 te bevriezen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36135?

 • Voor 50%, 1
 • Tegen 50%, 1

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36120-XVI?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2021 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36100-XVI?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk