Categorieën
Justitie en Veiligheid

Invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden

Wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36462?

 • Voor 50%, 2
 • Tegen 50%, 2

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van de meest ernstige terroristische misdrijven (aanscherping artikel 140a Sr).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36460?

 • Voor 100%, 4
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Initiatiefwetsvoorstel Ellian – Wet Aanscherping EBI- en AIT-regime

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Ellian tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de toevoeging van een regeling ter aanscherping van het regime in extra beveiligde inrichtingen en afdelingen intensief toezicht.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36457?

 • Voor 50%, 1
 • Tegen 50%, 1

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36433?

 • Voor 100%, 2
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-VI?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-VI?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Verhoging wettelijke strafmaxima mensensmokkel

Doel van dit wetsvoorstel is mensensmokkel daadkrachtiger te voorkomen en te bestrijden door de strafmaxima voor mensensmokkel te verhogen. Daarnaast door de toepasselijkheid van de strafwet op mensensmokkel begaan buiten Nederland uit te breiden. Zo kan ieder die schuldig maakt aan mensensmokkel, deelname daaraan of voorbereiding daartoe, in Nederland worden vervolgd. Het wetsvoorstel wijzigt hiermee het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36414?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wijzigingswet bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn voor het aanwenden van geweld en bijbehorende geweldmiddelen gehouden aan de voorschriften hierover in de Politiewet 2012 en de ambtsinstructie. De aanwending door boa’s raakt aan het recht op leven, de onaantastbaarheid van het lichaam en de lichamelijke integriteit. Dit voorstel voorziet slechts in een ander niveau van de (nu reeds bestaande) regels over de bewapening en de uitrusting van boa’s en brengt geen verandering in de wijze waarop zij op grond van de Politiewet 2012 en de ambtsinstructie bevoegd zijn geweld toe te passen. Het voorstel zorgt ervoor dat de regels over de bewapening en uitrusting van boa’s op het niveau van een algemene maatregel van bestuur (amvb) worden gesteld. Dit zal betekenen dat – anders dan nu het geval is met de beleidsregels – (wijzigingen van) de regels moeten worden geconsulteerd en ter advisering moeten worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36395?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

Dit wetsvoorstel vervangt de tijdelijk in werking gestelde noodwettelijke artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking. Op grond hiervan is de taak om Oekraïense ontheemden op te vangen neergelegd bij de gemeenten, in plaats van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het wetsvoorstel beoogt geen aanvullende of andere taken of bevoegdheden ten opzichte van het huidige tijdelijke noodwettelijke kader te introduceren. Wel kent het wetsvoorstel deze opvangtaak niet langer aan de burgemeester toe maar aan het college van burgemeester en wethouders.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36394?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor toekenning van ouderschap na draagmoederschap binnen Nederland en een regeling voor de erkenning van ouderschap na draagmoederschap uit het buitenland. Het bieden van een betere bescherming van het kind, de draagmoeder en de wensouders is hierbij het doel. In samenhang hiermee worden ook het wensouderschapsverlof en enige strafbaarstellingen voorgesteld. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel het recht op afstammingsinformatie te versterken, de mogelijkheden tot beëindiging van het ouderschap te verruimen, de termijnen voor de ontkenning van het ouderschap of de vernietiging van de erkenning te schrappen, en de bescherming van minderjarige ouders te versterken.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36390?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk