Open projectmanagement en crowdfunding voor de publieke sector

De morele uitzondering die met het monopolie van de overheid voor ambtenaren en politici wordt gecreëerd, zorgt voor een fundamentele ongelijkheid ten opzichte van alle andere burgers. In plaats van moreel universalisme, waaronder ieder individu wordt gehouden aan dezelfde normen en waarden, wordt er, in tegenstelling tot wat art. 1 van de Nederlandse grondwet zou garanderen, gemeten met twee maten: burgers worden gehouden aan andere regels dan ambtenaren en politici. De overheid claimt het recht om dwang en geweld te initiëren, terwijl burgers in de meeste gevallen nauwelijks recht hebben zichzelf te verdedigen. Het gelijkheidsbeginsel is een mythe.

Burgers worden gedwongen belastinggeld af te dragen. Men kan het met deze werkwijze “eens” zijn, waardoor men zich misschien niet gedwongen voelt, maar de werkelijke keuze, om het hiermee niet eens te zijn, om niet met de specifieke besteding of afdracht van belasting in zijn geheel mee te gaan, die is er niet. Deze gang van zaken, als fundament voor maatschappelijke organisatie op zich, is onacceptabel, nog los van alle misstanden die hiermee samenhangen (oplopende kosten, verlies van kwaliteit, vriendjespolitiek, corruptie, fraude, onderdrukking, oorlog, etc.). Een vredige, geciviliseerde maatschappij berust niet op het recht van een heersende macht om haar onderdanen te dwingen dingen te doen waar zij het niet mee eens zijn. Een vredige, geciviliseerde maatschappij bestaat uit vrije burgers, met respect voor zelfbeschikking en eigendomsrecht, ongeacht maatschappelijke functie of klasse.

Dit machtsverschil tussen overheid en burgers leidt ook tot een kennisverschil; de overheid kan vrijwel alles over de burger te weten komen, maar de burger weet nauwelijks iets van wat er achter de schermen bij de overheid gebeurt. Er is een enorm gebrek aan transparantie, als het aankomt op inzicht in besluitvorming, belangen(verstrengeling) en concrete geldstromen.

In een poging hier iets aan te doen, om te proberen dit op te lossen, introduceert referend.app het idee van open en transparant projectmanagement en crowdfunding ten behoeve van de publieke sector (vrijwillige “belasting”). Hiermee komt het initiatief voor publieke werken te liggen bij de burgers, evenals de implementatie en financiering ervan. Bovendien zijn alle plannen op voorhand inzichtelijk, zijn alle betrokkenen en belanghebbenden bekend en zijn alle geldstromen tot op de cent te volgen. Het streven is dat overheden, zowel de nationale als provinciale en gemeentelijke, uiteindelijk gebruik maken van dit systeem. Hiermee introduceert referend.app opwaartse controle (als tegenhanger van top down controle) en komt de noodzaak van blind vertrouwen op de ambtenarij te vervallen. Het uiteindelijke doel van deze zet is om de wettelijke ongelijkheid tussen burger en overheid op te heffen en iedereen werkelijk gelijk te maken voor de wet, terwijl tegelijk de maatschappelijke organisatie wordt verzorgd.

Don’t trust. Verify.

– een bekend axioma uit de cryptowereld
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk